Personuppgiftspolicy för tjänsten Moxiam

SmartHome4U Sweden AB med org. nr 559111-3195 (”SH4U”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Alla referenser i denna Personuppgiftspolicy till ”vi”, ”oss” och ”vår” ska anses utgöra en referens till SH4U. Du hittar våra kontaktuppgifter i slutet av denna Personuppgiftspolicy. Vi har inte tillgång till några kontaktuppgifter till dig som använder Tjänsten exklusivt som Boende och vi har gjort ett aktivt val i att inte inhämta fler uppgifter om dig som Boende än vad vi anser är nödvändigt. Du som den Boende får därför denna Personuppgiftspolicy och de Allmänna villkoren i utskrivet format i den förpackning som skickas tillsammans med Tjänstens verktyg och informationen är avsedd att läsas igenom av dig innan installation.

 1. Inledning
 2. Personuppgiftspolicyns omfattning
 3. Varifrån inhämtar vi dina personuppgifter?
 4. Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi, för vilket ändamål och på vilken rättslig grund baserar vi vår behandling av personuppgifterna?
 5. Med vem delar vi dina personuppgifter?
 6. Kommer vi att överföra dina personuppgifter utanför EU/EES?
 7. Vilka rättigheter har du?
 8. Hur kan du kontakta oss?

Inledning

Tack för att du väljer vår tjänst Moxiam (”Tjänsten”)! Denna Personuppgiftspolicy riktar sig både till dig som Kunden, den Boende och App-användaren. Kunden, den Boende och App-användaren kan i vissa fall vara en och samma fysiska person, men det kan även röra sig om tre olika fysiska personer. Integriteten och säkerheten kring dina personuppgifter är, och kommer att förbli, mycket viktig för oss. Därför vill vi på ett transparent sätt beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi vill ge dig den bästa möjliga upplevelsen och se till att du har glädje av vår service idag, imorgon och i framtiden. Vår ambition är att leverera en personlig och fantastisk tjänst som är anpassad speciellt för dig.

Vårt mål är att förbättra den Boendes, Kundens och App-användarens vardag genom att erbjuda en möjlighet för den Boende att bo hemma så länge som möjligt samtidigt som Tjänsten erbjuder sinnesro för exempelvis de anhöriga i egenskap av Kunden och/eller App-användaren. För att göra detta behöver vi samla in och använda information som skapas i och med att den Boende rör sig i sitt hem. Tjänsten erbjuder en lösning som innebär att information samlas in om hur den Boende rör sig i sitt hem och som meddelar App-användaren av Tjänsten om beteendet avviker från den Boendes ”normala” beteende. Kunden och den Boende väljer vem denne önskar ska kunna få ta del av informationen genom Applikationen. På så sätt ska App-användaren i sin tur kunna kommunicera bättre och vara där för den Boende utan att alltid behöva vara fysiskt närvarande.

Detta är vår vision och denna Personuppgiftspolicy beskriver nedan mer detaljerat vad detta innebär för dig och dina personuppgifter.

Personuppgiftspolicyns omfattning

Denna Personuppgiftspolicy omfattar vår behandling av dina personuppgifter såsom den Boende, Kunden och/eller App-användaren. Vi har anpassat innehållet i denna Personuppgiftspolicy så att du, beroende på om du är den Boende, Kunden och/eller App-användaren, får en bättre överblick över hur vi behandlar dina personuppgifter. Denna Personuppgiftspolicy innehåller bland annat information om de ändamål för vilka vi behandlar personuppgifter, vilka vi delar dina uppgifter med och vilka rättigheter du har i förhållande till dina personuppgifter.

Varifrån inhämtar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter som är inhämtade direkt från Kunden, den Boende och/eller App-användaren. När Kunden registrerar sig och skapar ett Kundkonto samlar vi in de personuppgifter som krävs för att du ska kunna använda Tjänsten. När den Boende sedan använder Tjänsten i sitt hem samlar vi in information från Tjänstens verktyg som aktiveras av rörelse i bostaden, för att kunna analysera och utvärdera förändringar och händelser, som vi sedan rapporterar till App-användaren. Du som App-användaren lämnar antingen dina personuppgifter till oss direkt då du laddar ner och använder Applikationen eller så får vi dina personuppgifter av Kunden som angivit dig som App-användare av Tjänsten.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi, för vilket ändamål och på vilken rättslig grund baserar vi vår behandling av personuppgifterna?

Vi behandlar personuppgifter på det sätt och för de ändamål som redogörs i tabellerna nedan. Vi behandlar dina personuppgifter för de ändamål som anges i tabellerna nedan. För varje ändamål baserar vi vår behandling på en rättslig grund. En rättslig grund kan t.ex. vara (i) att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal där du är avtalspart eller (ii) genom intresseavvägning där SH4U eller en tredje part har ett berättigat intresse som väger tyngre än ditt intresse av att dina personuppgifter inte ska behandlas. I tabellerna nedan framgår den rättsliga grund som SH4U baserar sin behandling på för respektive ändamål samt under hur lång tid vi kommer att behålla dina personuppgifter.

Om du är Kunden

Ändamål:
• Skapa och administrera Kundkonto

Behandlingar som utförs:
• Använda de personuppgifter som samlas in för att skapa och administrera ditt Kundkonto som gör det möjligt för dig att ta del av Tjänsten
• Skapandet av inloggningsfunktion och verifiera användare inkluderat dig som Kunden vid inloggning
• Säkerställa identitet
• Hantering av användar- och kundinställningar
• Lagring
• Avläsning

Kategorier av personuppgifter:
• Namn
• Leveransadress
• Telefonnummer
• Information om din typ av prenumeration
• E-postadress
• Ditt lösenord till Tjänsten
• Godkännande av de Allmänna villkoren (inkl. version)

Rättslig grund: Fullgörande av avtal.
Lagringsperiod:För detta ändamål kommer vi att behandla dina personuppgifter under tjänsteavtalets avtalstid och för en tid om [2 år] därefter för att kunna hantera eventuella reklamationsärenden samt under den tid som är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Ändamål:
• För att kunna hantera beställning/köp av Tjänsten

Behandlingar som utförs:
• Lagring
• Avläsning
• Adresskontroll mot SPAR
• Säkerställa identitet
• Leverans av Tjänstens verktyg (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen).

Kategorier av personuppgifter:
• Namn
• Adress
• Belopp
• Betalningsbekräftelse och tillhörande prenumeration

Rättslig grund: Fullgörande av avtal.
Lagringsperiod: För detta ändamål kommer vi att behandla dina personuppgifter tills dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om [3] år därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden samt under den tid som är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Ändamål:
• Hantera kundservice – och supportärenden.

Behandlingar som utförs:
• Lagring
• Avläsning
• Identifiering
• Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice/support (via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier)
• Utredningar av och support vid klagomål och reklamationer som är kopplade till användandet av Tjänster, t.ex. när vi hjälper dig att lösa ett problem som uppstått i samband att du installerar Tjänstens verktyg.

Kategorier av personuppgifter
• Namn
• Kontaktuppgifter (e-postadress, mobilnummer, adress)
• Uppgifter som lämnas av Kunden under reklamationsärendet
• Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål
• Verifiering av kundförhållande genom e-post

Rättslig grund: Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera reklamationer och kundserviceärenden.
Lagringsperiod: För detta ändamål kommer vi att behandla dina personuppgifter till dess att kundserviceärendet avslutats samt under den tid som är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Om du är den Boende

Ändamål:
• För att kunna tillhandahålla Tjänsten för den Boende

Behandlingar som utförs:
• Lagring
• Avläsning
• Profilering i form av övervakning och analys av rörelsemönster
• Omvandling till statistik för upprättande av generellt beteendemönster
• Jämförelse med generellt beteendemönster.

Kategorier av personuppgifter:
• Rörelsemönster
• Riktningsgenererande mönster
• Individuellt beteendemönster
• Datum och klockslag
• Din sensorsplacering
• Antalet personer som bor i ditt hem
• Ditt hems ”namn” i Tjänsten

Rättslig grund: Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att tillhandahålla Tjänsten. Alternativt om du även är Kunden; fullgörande av avtal.
Lagringsperiod: För detta ändamål kommer vi att behandla dina personuppgifter under tjänsteavtalets avtalstid med Kunden och för en tid om [2 år] därefter för att kunna hantera eventuella reklamationsärenden samt under den tid som är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Ändamål
• För att kunna tillhandahålla Tjänsten till App-användaren

Behandlingar som utförs:
• Lagring
• Avläsning
• Profilering i form av övervakning och analys av rörelsemönster
• Omvandling till statistik för upprättande av generellt beteendemönster
• Jämförelse med generellt beteendemönster
• Översändning av informationen till App-användaren

Kategorier av personuppgifter:
• Rörelsemönster
• Riktningsgenererande mönster
• Individuellt beteendemönster
• Datum och klockslag
• Notis om avvikande beteende

Rättslig grund: Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att tillhandahålla Tjänsten. Alternativt om du även är Kunden; fullgörande av avtal.
Lagringsperiod: För detta ändamål kommer vi att behandla dina personuppgifter under tjänsteavtalets avtalstid med Kunden och för en tid om [2 år] därefter för att kunna hantera eventuella reklamationsärenden samt under den tid som är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Om du är App-användaren

Ändamål:
• För att kunna tillhandahålla Tjänsten till App-användaren

Behandlingar som utförs:
• Lagring
• Avläsning
• Loggning av mottagen information

Kategorier av personuppgifter:
• Datum och klockslag
• Namn
• E-postadress
• Telefonnummer
• Ditt lösenord till Tjänsten

Rättslig grund: Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att tillhandahålla Tjänsten. Alternativt om du även är Kunden; fullgörande av avtal.
Lagringsperiod: För detta ändamål kommer vi att behandla dina personuppgifter under tjänsteavtalets avtalstid med Kunden och för en tid om [2 år] därefter för att kunna hantera eventuella reklamationsärenden samt under den tid som är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Om du är Kunden, den Boende och/eller App-användaren

Ändamål:
• För att fullgöra rättsliga förpliktelser

Behandlingar som utförs:
• Lagring
• Avläsning
• Bokföring av ekonomiska transaktioner
• Nödvändig hantering för uppfyllande av rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen)
• Hantering av de registrerades rättigheter

Kategorier av personuppgifter:
• Namn
• Kunden och App-användarens kontaktuppgifter (t.ex. leveransadress och e-post)
• Kundens betalningshistorik och information
• Din korrespondens
• Kommunikationshistorik

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras.
Lagringsperiod: För bokföringsändamålet kommer vi att behandla dina personuppgifter i 7 år och i övrigt den lagringstid som krävs enligt lag eller annars under den tid som är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Ändamål:
• Marknadsföring

Behandlingar som utförs:
• Lagring
• Avläsning
• Skapa riktade erbjudanden och rabatter och inspirationsutskick
• Analysera den information som vi samlar in för ändamålet för att kategorisera dig i en passande målgrupp som ligger till grund för riktade erbjudanden och rabatter samt övrig anpassad kommunikation.

Kategorier av personuppgifter:
• Namn
• Kunden och App-användarens kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress och leveransadress)
• Typ av registrerad (Kunden, App-användare eller den Boende)

Rättslig grund: Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att tillhandhålla våra tjänster.
Lagringsperiod: För detta ändamål kommer vi att behandla dina personuppgifter i 1 år efter att tjänsteavtalets avtalstid med Kunden/App-användaren löpt ut.

Ändamål:
• Utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och system för kundkollektivet i stort.

Behandlingar som utförs:
• Lagring
• Avläsning
• Anpassning av tjänster för att bli mer användarvänliga (t.ex. ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av kunder i våra digitala kanaler)
• Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vårt sortiment av tjänster
• Framtagande av underlag för att förbättra IT-system i syfte att generellt höja säkerheten för våra kunder
• Analysera de uppgifter vi samlar in för ändamålet. Baserat på de uppgifter vi samlar in (t.ex. köphistorik, ålder och kön) sorteras du in i en kundgrupp (s.k. kundsegment) för vilket analyser sedan görs på en aggregerad nivå, utan någon koppling till dig som individ. Insikterna från analysen ligger till grund för förbättring av våra tjänster.

Kategorier av personuppgifter:
• Ålder
• Postnummer
• Korrespondens och feedback avseende våra tjänster
• Köp- och användargenererade data
• Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform). Information om hur du har interagerat med oss, dvs. hur du har använt tjänsten, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänsten etc.

Rättslig grund: Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.
Lagringsperiod: För detta ändamål kommer vi att behandla dina personuppgifter i [3 år] efter insamlandet.

Med vem delar vi dina personuppgifter?

För att fullgöra ändamålen som är angivna ovan, kommer SH4U dela dina personuppgifter med följande mottagare.

  1. a) App-användaren och Kunden för dig som den Boende,
  1. b) Kunden för dig som är App-användare
  1. c) Leverantörer av betalningssystem,
  1. d) Leverantörer av analysverktyg, och
  1. e) IT-leverantörer

Kommer vi att överföra dina personuppgifter utanför EU/EES?

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. Om EU-kommissionen inte har beslutat att ett land som dina personuppgifter överförs till har en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter kommer vi att tillhandahålla en beskrivning av vilka skyddsåtgärder som vidtagits eller vilken rättslig grund vi baserar överföringen på för att säkerställa att överföringen av dina personuppgifter sker i enlighet med europeisk dataskyddslagstiftning. För information om huruvida vi överfört dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES, vilka länder vi överfört dina personuppgifter till samt vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits för överföringen, vänligen kontakta oss genom att skicka en skriftlig förfrågan till de kontaktuppgifter som anges i slutet av denna Personuppgiftspolicy.

Vilka rättigheter har du?

Nedan följer en sammanfattning av de rättigheter som du har enligt europeisk dataskyddslagstiftning. Det kostar dig inget att utöva dessa rättigheter och du kan utöva dem genom att kontakta oss (se kontaktinformation i slutet av denna Personuppgiftspolicy). Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor angående dina rättigheter.

Vänligen notera att vi alltid kommer att göra en bedömning av en begäran om att utöva en rättighet för att avgöra om begäran är befogad. Alla rättigheter som anges nedan är inte absoluta och undantag kan göras gällande.

Utöver de rättigheter som anges nedan, har du alltid rätt att ge in ett klagomål till en tillsynsmyndighet avseende vår behandling av dina personuppgifter.

(a) Rätt till tillgång. Du är på begäran berättigad att få en kopia av dina personuppgifter som vi behandlar och även att få kompletterande information avseende vår behandling av dina personuppgifter.

(b) Rätt till rättning. Du har rätt att få dina personuppgifter rättade och/eller kompletterade om de är felaktiga och/eller ofullständiga.

(c) Rätt till radering. Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål i följande situationer.

–  personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in för eller på annat sätt behandlades;

–  du gör en befogad invändning mot behandlingen av dina personuppgifter;

– personuppgifterna har behandlats olagligt; eller

– radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

(d) Rätt till begränsning av behandling. Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i följande situationer:

– riktigheten av personuppgifterna är under utredning;

– behandlingen är olaglig eller inte längre nödvändig för ändamålen med behandlingen men du motsätter dig radering av personuppgifter och begär istället begränsning av behandlingen;

– vi behöver inte längre personuppgifterna men du behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller

– du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter och sådan invändning är under utredning.

(e) Rätt till dataportabilitet. Under vissa omständigheter har du rätt att motta de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss för att överföra dessa till en annan tjänsteleverantör om behandling av personuppgifterna baseras på fullgörandet av ett avtal.

(f) Generell rätt att invända. Du har en generell rätt att, när som helst, invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som baseras på vårt berättigade intresse. Om du invänder måste vi visa att vi har tvingande berättigat skäl för sådan behandling eller att vi behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

(g) Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som sker för direktmarknadsföringsändamål. Om du gör detta kommer vi inte att fortsätta att behandla dina personuppgifter för sådana ändamål.

Hur kan du kontakta oss?

Du kan komma i kontakt med oss på följande sätt:

SmartHome4U Sweden AB
Dataskyddsombud Jonas Valkonen

Postadress:  Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg

Telefonnummer: 010-888 73 66

E-post: support@moxiam.com