Privacybeleid

Dit Privacybeleid is laatstelijk gewijzigd op 16 december 2020.
SmartHome4U Sweden AB met registratienummer 559111-3195 is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

De integriteit en veiligheid van uw persoonsgegevens zijn en blijven zeer belangrijk voor ons. Daarom willen wij op transparante wijze beschrijven hoe wij uw persoonsgegevens verwerken (het Privacybeleid). Dit Privacybeleid is gericht op:

 1. Klanten;
 2. Bewoners; en
 3. App-gebruikers.

Een gedrukt exemplaar van dit Privacybeleid en van onze Algemene Voorwaarden is aan de Bewoner verstrekt in de verpakking die samen met de Service Hardware is verzonden als onderdeel van het informatiepakket dat bedoeld is om door de Bewoner te worden gelezen voordat de installatie plaatsvindt.
Dit Pricacybeleid is ook beschikbaar:

 1. als download op www.moxiam.com (de Website);
 2. op verzoek per email (ingediend via support@moxiam.com); en
 3. op verzoek per post (ingediend via naarsupport@moxiam.com).

Inhoudsopgave

 1. 1. Inleiding
 2. De reikwijdte van het Privacybeleid
 3. Hoe komen we aan uw persoonsgegevens?
 4. Welke categorieën persoonsgegevens verwerken we, met welk doel en op basis van welke rechtsgrond?
 5. Met wie delen we uw persoonsgegevens?
 6. Geven we uw persoonsgegevens door aan landen buiten de EU/EER
 7. Cookies
 8. Welke rechten hebt u?
 9. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

1. Inleiding
SH4U levert een op web- en applicatietechnologie gebaseerde dienst (“Moxiam”) aan consumenten. Het doel is het dagelijks leven van Moxiam-gebruikers te verbeteren door hen de mogelijkheid te bieden zo lang mogelijk thuis te blijven wonen naarmate zij ouder worden en tegelijkertijd gemoedsrust te bieden aan hun familie als gebruikers van de Dienst. Moxiam biedt een oplossing die informatie verzamelt over hoe Moxiam-gebruikers zich in hun huis bewegen en die familie op de hoogte stelt van elk incident dat als niet normaal wordt beschouwd. De Klant en de Bewoner bepalen zelf wie zij via de Applicatie toegang geven tot de informatie. Op die manier zou de App-gebruiker in staat moeten zijn beter te communiceren en er voor de Bewoner te zijn zonder steeds persoonlijk aanwezig te hoeven zijn.
Moxiam gebruikt eigen middelen in de vorm van onder meer sensoren en een netwerkslot (Service Tools) die bij de Bewoner thuis worden geïnstalleerd om informatie te verzamelen om de Dienst mogelijk te maken. De Dienst maakt gebruik van een mobiele applicatie om informatie weer te geven die toegankelijk is voor de App-gebruiker (Applicatie) en/of via de Website. Het gebruik en de installatie van de Service Tools vormen samen met de Applicatie en/of de Website de dienst (de Dienst).

2. De reikwijdte van het Privacybeleid
Dit Privacybeleid heeft betrekking op onze verwerking van uw persoonsgegevens als Bewoner, Klant en/of App-gebruiker. Wij hebben de inhoud van dit Privacybeleid zo aangepast dat u, afhankelijk van of u de Bewoner, de Klant en/of de App-gebruiker bent, een beter overzicht krijgt van hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. Dit Privacybeleid bevat onder meer informatie over de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken, met wie wij uw persoonsgegevens delen en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens.

 

4. Welke categorieën persoonsgegevens verwerken we, met welk doel en op basis van welke rechtsgrond?
Wij verwerken persoonsgegevens op de wijze en voor de doeleinden zoals in dit Privacybeleid beschreven. Voor elk doel geven wij een rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Het kan gaan om de volgende rechtsgronden: (i) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst wanneer u partij bent bij de overeenkomst, (ii) een gerechtvaardigd belang van SH4U of een derde dat zwaarder weegt dan uw belang bij het niet verwerken van uw persoonsgegevens, en (iii) voldoen aan een wettelijke verplichting.
Het hiernavolgende overzicht toont de rechtsgrond waarop SH4U haar verwerking voor elk doeleinde baseert en hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren.

U bent de Klant

Doeleinde:

 • Het aanmaken en beheren van een Klantaccount

Verwerkingsactiviteiten:

 • Het aanmaken en beheren van uw Klantaccount zodat u de Dienst kunt gebruiken
 • Het aanmaken van een inlogfunctie en verificatie van gebruikers onder wie u als Klant bij het inloggen
 • Identificatie
 • Beheren van gebruikers- en klantinstellingen
 • Opslag
 • Lezen

Categorieën persoonsgegevens:

 • Naam
 • Geregistreerd en afleveradres
 • Telefoonnummer
 • Informatie over uw type abonnement
 • Emailadres
 • Uw wachtwoord voor de Dienst
 • Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden (inclusief versie)

Rechtsgrond: Het uitvoeren van de overeenkomst

Opslagperiode: Voor dit doeleinde verwerken wij uw persoonsgegevens gedurende de looptijd van uw abonnement en gedurende een periode van twee (2) jaar daarna om eventuele klachten te kunnen behandelen en gedurende de tijd die nodig is voor de afhandeling van vorderingen, rechtsvorderingen daaronder begrepen.

Doeleinde:

 • Het afhandelen van bestellingen en betalingen met betrekking tot de Dienst

Verwerkingsactiviteiten:

 • Opslag
 • Lezen
 • Geregistreerd en afleveradres getoetst aan SPAR
 • Identificatie
 • Levering van de Service Tools (inclusief notificatie en contacten betreffende de levering)

Categorieën persoonsgegevens:

 • Naam
 • Geregistreerd en afleveradres
 • Bedragen
 • Betalingsbevestiging en het bijbehorende abonnement

Rechtsgrond: Uitvoering van de overeenkomst

Opslagperiode: Voor dit doeleinde verwerken wij uw persoonsgegevens tot de aankoop is afgerond (inclusief levering en betaling) en gedurende een periode van drie (3) jaar daarna om eventuele klachten en of garantiekwesties te kunnen behandelen en gedurende de tijd die nodig voor de afhandeling van vorderingen, rechtsvorderingen daaronder begrepen.

Doeleinde:

 • Het behandelen van kwesties die de klantenservice en ondersteuning betreffen.

Verwerkingsactiviteiten:

 • Opslag
 • Lezen
 • Identificatie
 • Communicatie en beantwoording van vragen over de klantenservice en ondersteuning (telefonisch of via digitale kanalen, waaronder sociale media)
 • Onderzoek naar en ondersteuning bij klachten en klachten in verband met het gebruik van de Dienst, bijvoorbeeld wanneer wij u helpen bij het oplossen van een probleem dat is ontstaan in verband met uw installatie van de Service Tools.

Categorieën persoonsgegevens

 • Naam
 • Contactinformatie (emailadres, mobiel telefoonnummer, adres)
 • Informatie verstrekt door de Klant tijdens de behandeling van klachten
 • Informatie over de tijd van aankoop, plaats van aankoop, mogelijke fouten/klachten
 • Verificatie van klantidentiteit per email

Rechtsgrond: Gerechtvaardigde belangen. De verwerking is noodzakelijk om recht te doen aan onze en uw gerechtvaardigde belangen bij de behandeling van klachten en klantenservicekwesties.

Opslagperiode: Voor dit doeleinde verwerken wij uw persoonsgegevens totdat het klantenservicedossier is afgesloten en gedurende de tijd die nodig is voor de afhandeling van vorderingen, rechtsvorderingen daaronder begrepen.

U bent de Bewoner

Doeleinde:

 • Het verlenen van de Dienst aan de Bewoner

Verwerkingsactiviteiten:

 • Opslag
 • Lezen
 • Profilering in de vorm van het monitoren en analyseren van bewegingspatronen
 • Omzetting in statistieken voor het vaststellen van algemene gedragspatronen
 • Vergelijking met historische algemene gedragspatronen

Categorieën persoonsgegevens:

 • Bewegingspatronen
 • Richtinggenererende patronen
 • Individuele gedragspatronen
 • Datum en tijd
 • Uw sensorlocatie
 • Aantal personen dat in uw huis woont
 • De benaming van uw huis in de Dienst

Rechtsgrond: Gerechtvaardigde belangen. De verwerking is noodzakelijk om recht te doen aan onze gerechtvaardigde belangen om de Dienst te verlenen. Of, wanneer u ook de Klant bent, de uitvoering van de overeenkomst.

Opslagperiode: Voor dit doeleinde verwerken wij uw persoonsgegevens gedurende de looptijd van het abonnement met de Klant en gedurende een periode van twee (2) jaar daarna om eventuele klachten te kunnen behandelen en gedurende de tijd die nodig is voor de afhandeling van vorderingen, rechtsvorderingen daaronder begrepen.

Doeleinde:

 • Het verlenen van de Dienst aan de App-gebruiker

Verwerkingsactiviteiten:

 • Opslag
 • Lezen
 • Profilering in de vorm van het monitoren en analyseren van bewegingspatronen
 • Omzetting in statistieken voor het vaststellen van algemene gedragspatronen
 • Vergelijking met algemene bewegingspatronen
 • Doorgifte van de informatie aan de App-gebruiker

Categorieën persoonsgegevens:

 • Bewegingspatronen
 • Richtingspatronen
 • Individuele gedragspatronen
 • Data en tijden
 • Melding van afwijkend gedrag

Rechtsgrond: Gerechtvaardigde belangen. De verwerking is noodzakelijk om recht te doen aan onze gerechtvaardigde belangen om de Dienst te verlenen. Of, wanneer u ook de Klant bent, de uitvoering van de overeenkomst.
Opslagperiode: Voor dit doeleinde verwerken wij uw persoonsgegevens gedurende de looptijd van het abonnement met de Klant en gedurende een periode van twee (2) jaar daarna om eventuele klachten te kunnen behandelen en gedurende de tijd die nodig is voor de afhandeling van vorderingen, rechtsvorderingen daaronder begrepen.

U bent de App-gebruiker

Doeleinde:

 • Het verlenen van de Dienst aan de App-gebruiker

Verwerkingsactiviteiten:

 • Opslag
 • Lezen
 • Registratie van ontvangen informatie

Categorieën persoonsgegevens:

 • Datum en tijd
 • Naam
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Uw wachtwoord voor de Dienst

Rechtsgrond: Gerechtvaardigde belangen. De verwerking is noodzakelijk om recht te doen aan onze gerechtvaardigde belangen om de Dienst te verlenen. Of, wanneer u ook de Klant bent, de uitvoering van de overeenkomst.
Opslagperiode: Voor dit doeleinde verwerken wij uw persoonsgegevens gedurende de looptijd van het abonnement met de Klant en gedurende een periode van twee (2) jaar daarna om eventuele klachten te kunnen behandelen en gedurende de tijd die nodig is voor de afhandeling van vorderingen, rechtsvorderingen daaronder begrepen.

U bent de Klant, de Bewoner en/of de App-gebruiker

Doeleinde:

 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

Verwerkingsactiviteiten:

 • Opslag
 • Lezen
 • Boekhoudkundige registratie van financiële transacties
 • Noodzakelijke verwerking om te voldoen aan wettelijke verplichtingen op basis van wettelijke voorschriften (bijvoorbeeld de Wet toezicht financiële verslaglegging), rechterlijke uitspraken of overheidsbesluiten
 • Beheer van de rechten van de betrokkenen

Categorieën persoonsgegevens:

 • Naam
 • Contactinformatie van de Klant en de App-gebruiker (bijvoorbeeld afleveradres en emailadres)
 • Betalingsgeschiedenis en -informatie over de Klant
 • Uw correspondentie
 • Communicatiegeschiedenis

Rechtsgrond: Wettelijke verplichting. Het verzamelen van deze persoonlijke gegevens is wettelijk verplicht. Als deze gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij niet aan onze wettelijke verplichting voldoen.
Opslagperiode: Voor boekhoudkundige doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens hetzij gedurende zeven (7) jaar, hetzij gedurende de wettelijk vereiste opslagperiode, hetzij gedurende de tijd die nodig is voor de afhandeling van vorderingen, rechtsvorderingen daaronder begrepen.

Doeleinde:

 • Marketing

Verwerkingsactiviteiten:

 • Opslag
 • Lezen
 • Opstellen van gerichte aanbiedingen en kortingen en inspirerende mailings
 • Analyseren van de informatie die wij verzamelen om u in te delen in een geschikte doelgroep die de basis vormt voor gerichte aanbiedingen en kortingen en andere communicatie op maat.

Categorieën persoonsgegevens:

• Naam
• Contactinformatie van de Klant en de App-gebruiker (bijvoorbeeld afleveradres en emailadres)
• Type registratie (Klant, App-gebruiker of Bewoner)

Rechtsgrond: Gerechtvaardigde belangen. De verwerking is noodzakelijk om recht te doen aan onze gerechtvaardigde belangen om de Dienst te verlenen.

Opslagperiode: Voor dit doeleinde verwerken wij uw persoonsgegevens gedurende een (1) jaar nadat de looptijd van het abonnement met de Klant/App-gebruiker is verstreken.

Doeleinde:

 • Het evalueren, ontwikkelen en verbeteren van onze Dienst en Service Tools voor de klantgroep als geheel.

Verwerkingsactiviteiten:

 • Opslag
 • Lezen
 • Aanpassen van diensten om ze gebruiksvriendelijker te maken (bijvoorbeeld veranderen van de gebruikersinterface om de informatiestroom te vereenvoudigen of om functies te benadrukken die vaak door klanten in onze digitale kanalen worden gebruikt)
 • Ontwikkelen van data om ons dienstenaanbod te ontwikkelen en te verbeteren
 • Ontwikkelen van data om IT-systemen te verbeteren om de veiligheid van onze Klanten in het algemeen te verbeteren.
 • Het analyseren van de informatie die wij verzamelen voor het doeleinde. Op basis van de informatie die wij verzamelen (bijvoorbeeld aankoopgeschiedenis, leeftijd en geslacht), wordt u ingedeeld in een klantengroep (een zogenoemd klantsegment) waarvoor vervolgens analyses worden uitgevoerd op geaggregeerd niveau, zonder verband met u als individu. De inzichten uit deze analyses vormen de basis voor het verbeteren van onze dienstverlening.

Categorieën persoonsgegevens:

 • Leeftijd
 • Postcode
 • Correspondentie en terugkoppeling over onze diensten
 • Aankoopgegevens en door gebruikers gegenereerde gegevens
 • Technische gegevens over gebruikte apparaten en hun instellingen (bijvoorbeeld taalinstelling, IP-adres, browserinstellingen, tijdzone, besturingssysteem, schermresolutie en platform). Informatie over hoe u met ons hebt gecommuniceerd, bijvoorbeeld hoe u de Dienst hebt gebruikt, inlogmethode, waar en hoe lang verschillende pagina’s zijn bezocht, responstijden, downloadfouten, hoe u de dienst hebt bereikt en verlaten, enz.

Rechtsgrond: Gerechtvaardigde belangen. De verwerking is noodzakelijk om recht te doen aan onze gerechtvaardigde belangen en die van van onze klanten bij het evalueren, ontwikkelen en verbeteren van onze diensten, producten en systemen.
Opslagperiode: Voor dit doeleinde verwerken we uw persoonsgegevens gedurende drie (3) jaar nadat we ze hebben verzameld.

5. Met wie delen we uw persoonsgegevens?
Om de hierboven beschreven doeleinden te verwezenlijken, deelt SH4U uw persoonsgegevens met de volgende ontvangers:

(A ) gebruikers van de Dienst:

 • De App-gebruiker en de Klant voor u als de Bewoner
 • De Klant voor wie u een App-gebruiker bent

(B) derde partijen voor de levering van de Dienst:

Naam van dienstverlener

Google Analytics

Amazon Web Service

Nets

Linkedin

 

Doel

Analytische dienstverlening

Webhosting

Betalingssystemen

Marketing

 

6. Geven we uw persoonsgegevens door aan landen buiten de EU/EER?

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de EU/EER. Als de Europese Commissie niet heeft besloten dat een land waaraan uw persoonsgegevens worden doorgegeven een toereikend beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens heeft, zullen wij een beschrijving geven van de genomen beschermingsmaatregelen of de rechtsgrond waarop wij de doorgifte baseren om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven in overeenstemming met Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor informatie over de vraag of wij uw persoonsgegevens hebben doorgegeven aan een land buiten de EU/EER, aan welke landen wij uw persoonsgegevens hebben doorgegeven en welke beveiligingsmaatregelen zijn genomen voor de doorgifte, kunt u contact met ons opnemen door een schriftelijk verzoek te sturen naar de contactgegevens die aan het einde van dit Privacybeleid staan vermeld.

7. Cookies

Wij gebruiken cookies en andere, soortgelijke technologieën om de gebruikerservaring te verbeteren en de Dienst zo effectief mogelijk te gebruiken. Een cookie is een stukje data dat vanaf een bezochte online site wordt verstuurd en lokaal in de browser van de gebruiker wordt opgeslagen. Het doel van het gebruik van cookies is het bijhouden van gegevens met betrekking tot apparaatidentiteit, voorkeuren op apparaatniveau, gebruikersaccounts, accountinstellingen, gebruikersvoorkeuren en het evalueren en samenstellen van statistieken over gebruikersactiviteiten. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie: https://moxiam.com/cookie-policy.

8. Welke rechten hebt u?

Hieronder vindt u een overzicht van de rechten die u hebt op grond van Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Het kost u niets om deze rechten uit te oefenen en u kunt ze uitoefenen door contact met ons op te nemen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen hebt over uw rechten.
Wij maken u erop attent dat wij een verzoek tot uitoefening van een recht altijd zullen beoordelen om te bepalen of het verzoek gerechtvaardigd is. Niet alle hieronder vermelde rechten zijn absoluut en er kunnen uitzonderingen worden gemaakt. Naast de hieronder genoemde rechten hebt u altijd het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit over onze verwerking van uw persoonsgegevens.

(a) Recht van inzage. Op verzoek hebt u recht op het ontvangen van een kopie van uw persoonsgegevens die wij verwerken en op het ontvangen van aanvullende informatie over onze verwerking van uw persoonsgegevens.

(b) Recht op rectificatie. U hebt het recht uw persoonsgegevens te laten corrigeren en/of aanvullen als deze onjuist en/of onvolledig zijn.

(c) Recht op gegevenswissing. U hebt het recht te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging wissen in de volgende situaties:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt;
 • U maakt gerechtvaardigd bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt; of
 • Wissing is vereist om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

(d) Recht op beperking van verwerking. U hebt het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in de volgende situaties:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt onderzocht;
 • De verwerking is onrechtmatig of niet langer noodzakelijk voor de doeleinden van de verwerking, maar u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van de verwerking;
 • Wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig, maar u hebt de persoonsgegevens nodig voor de afhandeling van vorderingen, rechtsvorderingen daaronder begrepen; of
 • U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en dit bezwaar wordt onderzocht.

(e) Recht op overdraagbaarheid van gegevens. In bepaalde omstandigheden hebt u het recht de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u ons hebt verstrekt te ontvangen en over te dragen aan een andere dienstverlener indien de verwerking van de persoonsgegevens gebaseerd is op de uitvoering van een overeenkomst.

(f) Algemeen recht om bezwaar te maken. U hebt een algemeen recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen. Indien u bezwaar maakt, moeten wij aantonen dat wij dwingende redenen hebben voor een dergelijke verwerking of dat wij de persoonsgegevens nodig hebben voor de afhandeling van vorderingen, rechtsvorderingen daaronder begrepen.

(g) Recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. U hebt het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. Indien u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken voor dergelijke doeleinden.

9. Hoe kunt u contact met ons opnemen?
U kunt als volgt contact met ons opnemen:

SmartHome4U Sweden AB
Jonas Valkonen, functionaris voor gegevensbescherming
Kvarnbergsgatan 2
SE-411 05 Gothenburg, Zweden
Telefoon: +46 (0)10 888 73 66
Email: support@moxiam.com