Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden SH4U/Moxiam (Algemene Voorwaarden)
Deze Algemene Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 16 December 2020.

1. Achtergrond, beschrijving van de Dienst en aanvaarding van Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen de Klant en SmartHome4U Sweden AB, registratienummer 559111-3195 (SH4U).
LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN A.U.B. ZORGVULDIG: ZE BEVATTEN BELANGRIJKE INFORMATIE OVER RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN KLANTEN VAN SH4U, EN DOOR TOEGANG TE HEBBEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENST DIE SH4U LEVERT, AANVAARDEN KLANTEN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN.
SH4U levert een op web- en applicatietechnologie gebaseerde dienst (“Moxiam”) aan consumenten. Het doel is het dagelijks leven van Moxiam-gebruikers te verbeteren door hen de mogelijkheid te bieden zo lang mogelijk thuis te blijven wonen naarmate zij ouder worden en tegelijkertijd gemoedsrust te bieden aan hun familie als gebruikers van de Dienst. Moxiam biedt een oplossing die informatie verzamelt over hoe Moxiam-gebruikers zich in hun huis bewegen en die familie op de hoogte stelt van elk incident dat als niet normaal wordt beschouwd. De Klant en de Bewoner bepalen zelf wie zij via de Applicatie toegang geven tot de informatie. Op die manier zou de App-gebruiker in staat moeten zijn beter te communiceren en er voor de Bewoner te zijn zonder steeds persoonlijk aanwezig te hoeven zijn.
Moxiam gebruikt eigen middelen in de vorm van onder meer sensoren en een netwerkslot (Service Tools) die bij de Bewoner thuis worden geïnstalleerd om informatie te verzamelen om de Dienst mogelijk te maken. De Dienst maakt gebruik van een mobiele applicatie om informatie weer te geven die toegankelijk is voor de App-gebruiker (Applicatie) en/of via www.moxiam.com (de Website). Het gebruik en de installatie van de Service Tools vormen samen met de Applicatie en/of de Website de dienst (de Dienst).

De overeenkomst reguleert toegang tot de Dienst die SH4U levert aan:

 1. Een klant, d.w.z. een natuurlijke persoon die de Dienst gebruikt en bestelt (Klant);
 2. Een bewoner, d.w.z., een natuurlijke persoon bij wie de Service Tools thuis worden geïnstalleerd (Bewoner); en/of
 3. Een app-gebruiker, d.w.z. een natuurlijke persoon die de Applicatie gebruikt (App-gebruiker).

De Klant, de Bewoner en/of de App-gebruiker kunnen een en dezelfde natuurlijke persoon zijn, maar ook verschillende natuurlijke personen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn in hun geheel van toepassing op Klanten; op Bewoners en App-gebruikers zijn alleen artikel 1 tot en met 3 en artikel 11 tot en met 18 van toepassing.

Om de informatie die nodig is om de Dienst te leveren tot een minimum te beperken, heeft SH4U geen toegang tot enige contactinformatie over de Bewoner. Deze Algemene Voorwaarden zijn, samen met het Privacybeleid van SH4U, waarnaar hieronder wordt verwezen, aan de Bewoner verstrekt in een gedrukt formaat in de verpakking die samen met de Service Tools wordt verstuurd (het Informatiepakket). Het Informatiepakket is bedoeld om voorafgaand aan de installatie door de Bewoner te worden gelezen.
Deze Algemene Voorwaarden zijn ook beschikbaar:

 1. als download op de Website;
 2. op verzoek per email (ingediend via support@moxiam.com); en
 3. op verzoek per post, (ingediend via naarsupport@moxiam.com).

2. Wijziging Algemene Voorwaarden
SH4U behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen. Eventuele wijzigingen worden niet eerder van kracht dan twee (2) maanden nadat:

 • de Klant op de hoogte is gesteld van de wijziging via het geregistreerde emailadres van de Klant;
 • de wijziging is gepubliceerd op de Website; of
 • de Klant op een andere manier van de verandering op de hoogte is gesteld.

Voor alle wijzigingen die in belangrijke mate afwijken van de Algemene Voorwaarden is de toestemming van de Klant vereist.

3. Verwerking van persoonsgegevens
Om de Dienst te kunnen verlenen, moet SH4U persoonsgegevens verzamelen en verwerken. SH4U is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die in overeenstemming met de Dienst worden verwerkt. Meer informatie over hoe SH4U deze persoonsgegevens verwerkt is te vinden in het Privacybeleid van SH4U.

SH4U wijst erop dat indien de Klant de installatie verzorgt en/of de Service Tools ontvangt, de Klant zich ertoe verbindt het Privacybeleid van SH4U aan de Bewoner te verstrekken. Dit Privacybeleid zal voorafgaand aan de installatie van de Service Tools worden verstrekt.

4. De Dienst
Om de Dienst te kunnen verlenen is installatie van de Service Tools bij de Bewoner thuis noodzakelijk. Via de Applicatie kan de App-gebruiker het gedragspatroon van de Bewoner bij de Bewoner thuis volgen. De Applicatie (alleen iOS en Android) kan worden gedownload in respectievelijk de App Store en de Play Store.
SH4U heeft het recht om updates en nieuwe versies van de Dienst te implementeren voor zover SH4U dat passend acht. SH4U heeft tevens het recht om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de Dienst of in de wijze waarop de Dienst wordt verleend.

5. Registratie van Klantaccount
Om de Dienst te kunnen gebruiken, moet de Klant een account registreren op de Website (het Klantaccount) en deze Algemene Voorwaarden aanvaarden.
Het Klantaccount is persoonlijk. Het verzoek om zich aan of af te melden voor de Dienst is gekoppeld aan het emailadres dat aan het Klantaccount is gekoppeld. Het Klantaccount kan niet aan een andere partij worden toegewezen. De Klant is gerechtigd één (1) Klantaccount per set Service Tools aan te maken en te gebruiken. Indien de Klant meerdere Klantaccounts wil koppelen aan de Service Tools binnen de Applicatie, kan hiertoe een verzoek worden ingediend via support@moxiam.com of een formulier op de Website worden ingevuld. Het Klantaccount blijft actief totdat:

 1. de Klant het KLantaccount verwijdert en het abonnement op de Dienst opzegt; of
 2. SH4U het Klantaccount afsluit indien de Klant handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden; of
 3. de Dienst door SH4U wordt afgesloten.

6. Betaling en abonnementsmodel
De kosten verbonden aan een abonnement op de Dienst staan vermeld op de Website en zijn gekoppeld aan het abonnementsmodel dat wordt gekozen voorafgaand aan de aankoop van de Dienst. Betaling is afhankelijk van het gekozen abonnement: eenmalig voor een jaarabonnement (twaalf (12) maanden) of maandelijks voor een maandabonnement. Betaling dient te geschieden conform de instructies op de Website.
Alle abonnementskosten worden vermeld in Zweedse Kronen en zijn inclusief BTW. SH4U behoudt zich het recht voor te allen tijde de aan de Dienst verbonden abonnementskosten op de Website te wijzigen, zonder daarmee afbreuk te doen aan eerder door SH4U vermelde abonnementskosten. Elke verhoging van abonnementskosten voor een lopend abonnement wordt minimaal twee (2) maanden van tevoren aangekondigd.
Het jaarabonnement moet minimaal één maand voor het einde van de looptijd van het abonnement worden opgezegd. Bij niet-tijdige opzegging wordt de looptijd van het jaarabonnement met twaalf (12) maanden verlengd. SH4U stelt de Klant twee (2) maanden voor het einde van de looptijd van het jaarabonnement op de hoogte.
U kunt het niet-vaste abonnement op de Service op elk moment opzeggen met een opzegtermijn van dertig (30) dagen. Merk op dat indien uw abonnement voor de Dienst is gekoppeld aan een verhoogd maandelijks bedrag, bijvoorbeeld voor de betaling van de Tools van de Dienst, SH4U het recht heeft om de Klant het resterende bedrag via een eenmalige vergoeding bij beëindiging in rekening te brengen.
Het ontvangstbewijs voor elke betaling van abonnementskosten wordt digitaal naar het geregistreerde emailadres van de Klant gestuurd.

7. Levering
SH4U biedt de Dienst en de Service Tools aan voor levering aan alle Klanten waar zij zich bevinden en de Dienst beschikbaar is. De Service Tools worden afgeleverd op een fysiek afleveradres dat de Klant tijdens het bestelproces heeft opgegeven en dat het tijdelijke of permanente woonadres van de Bewoner moet zijn. Een bestelling wordt gedaan via de Website voor levering aan een persoon ouder dan achttien (18) jaar en met een geldig emailadres en telefoonnummer. De bestelling moet per email worden bevestigd vanaf het opgegeven emailadres.
De levertijd kan variëren en de leveringsdatum is onderhevig aan wijzigingen op basis van de capaciteit van SH4U. Voor verschillende afleveradressen moeten afzonderlijke bestellingen worden geplaatst.

8. Installatie
De Service Tools moeten worden geïnstalleerd volgens de bijgevoegde instructies en worden aangesloten op het elektriciteitsnet en een actieve internetverbinding. Na installatie dient een bericht te worden gestuurd naar support@moxiam.com om de Dienst te registreren. Na registratie wordt een uitnodiging met inloggegevens naar de App-gebruiker gestuurd. De Service Tools zullen het bewegingspatroon van de Bewoner in de woning registreren en “leren” gedurende de eerste veertien (14) dagen na de installatie (de Leerperiode). Na de Leerperiode is de Dienst in werking en kan dan afwijkingen van het “normale” gedragspatroon van de Bewoner herkennen.

9. Garantie
SH4U garandeert dat de Service Tools bij correcte installatie en correct gebruik functioneren in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en productinformatie. De garantieperiode is twaalf (12) vanaf de leveringsdatum. Deze garantie is beperkt tot de technische prestaties van de Service Tools en niet tot de Dienst als zodanig of de Applicatie en of de beschikbaarheid daarvan. Alle aanvullende garanties worden hierbij uitgesloten.
Indien de prestatiefuncties van de Service Tools binnen de hierboven vermelde parameters niet of niet meer werken zoals beschreven, zal SH4U op eigen kosten en naar eigen keuze ofwel:

 1. nieuwe identieke of soortgelijke Service Tools leveren; of
 2. de Service Tools repareren; of
 3. bij retournering van de Service Tools de betaling door de Klant terugstorten minus een vergoeding voor gebruik tot de datum van retournering.

Voor een vordering uit hoofde van garantie dient de Klant een bericht naar support@moxiam.com te sturen onder vermelding van het ordernummer en de leveringsdatum.

10. Herroepingsrecht
De Klant heeft een herroepingsrecht van veertien (14) dagen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, kan de Klant de instructies in het op de Website beschikbare formulier gebruiken en opvolgen. De Klant heeft, na te hebben aangegeven zich over de aankoop te hebben bedacht, veertien (14) dagen vanaf de datum van aankoop de tijd om de Service Tools aan SH4U te retourneren. De Service Tools moeten in de originele verpakking worden geretourneerd, inclusief alle accessoires zoals kabels, antennes en documentatie. Veertien (14) dagen nadat SH4U de Service Tools heeft ontvangen, stort SH4U de betaling door de Klant terug.

11. Intellectueel eigendom
SH4U en haar licentiegevers zijn de rechthebbenden op alle rechten, inclusief intellectuele eigendomsrechten, op de Dienst en de Service Tools, inclusief maar niet beperkt tot proces, methoden, software en ontwerp. De Klant, de Bewoner en de App-gebruiker verkrijgen geen intellectuele eigendomsrechten op de Dienst, de Service Tools, of enig materiaal dat binnen de Dienst wordt gecreëerd. Dit betekent onder meer dat SH4U en haar licentiegevers rechthebbende blijven op al hun intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, modelbescherming, merkrechten, octrooien en andere geregistreerde en niet-geregistreerde rechten. Niets in deze Algemene Voorwaarden kan worden uitgelegd als een gehele of gedeeltelijke overdracht van deze rechten aan de Klant, de Bewoner en de App-gebruiker.
Het is de Klant, de Bewoner en de App-gebruiker niet toegestaan de Dienst of de Service Tools te kopiëren, reproduceren, verkopen, in licentie te geven, te distribueren, deconstrueren, onderwerpen aan reverse engineering, wijzigen, decompileren of anderszins wijzigingen aan te brengen in de Dienst of de Service Tools, noch de Dienst of de Service Tools, of delen daarvan, beschikbaar te stellen aan iemand anders dan uitdrukkelijk vermeld in deze Algemene Voorwaarden.
Alle inhoud op de Website en in de Applicatie, zoals teksten, afbeeldingen, logo’s, knoppen, pictogrammen, audiobestanden en software,behoren toe aan SH4U en haar licentiegevers. Tegen elk ongeoorloofd gebruik of verspreiding van de inhoud die de toepasselijke wetgeving of deze Algemene Voorwaarden dreigt te schenden, kunnen juridische stappen worden ondernomen.

12. Vrijwaring
De Dienst wordt geleverd in de huidige staat en beschikbaarheid en de Klant begrijpt dat de Dienst beperkt is tot het soort functies of kenmerken in de staat waarin deze verkeren op het moment dat de Klant de Dienst gebruikt. SH4U geeft geen garanties, expliciet of impliciet, van welke aard dan ook of andere verplichtingen met betrekking tot geschiktheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, doelmatigheid, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Dienst of de inhoud daarvan. SH4U is niet verantwoordelijk voor de activiteit die plaatsvindt in de Dienst of dergelijke informatie die voor de Klant beschikbaar is via de Dienst.
De Dienst zal niet te allen tijde of zonder onderbreking en/of stopzetting beschikbaar zijn. De Dienst kan om verschillende redenen niet beschikbaar zijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot onderbrekingen van de internet- of telefoonverbinding of als gevolg van virussen, fouten of defecten. SH4U kan de Dienst ook en zonder voorafgaande kennisgeving tijdelijk of permanent opschorten en/of het gebruik ervan beperken, indien SH4U dit noodzakelijk acht. SH4U is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het tijdelijk of permanent niet beschikbaar zijn of worden van de Dienst tijdens het gebruik.
De Dienst is niet bedoeld als diagnostisch system en evenmin als substituut voor gezondheidszorg of patiëntenbewaking. De Dienst verwerkt geen gezondheidsgegevens en de Dienst kan daarom alleen worden gezien als een indicator van wanneer het dagelijkse patroon van de Bewoner afwijkt van een vaste routine.

13. Beperking van aansprakelijkheid
De totale aansprakelijkheid van SH4U met betrekking tot directe schade of verlies (ongeacht hoe de schade of het verlies werd veroorzaakt, inclusief schade of verlies veroorzaakt door nalatigheid) ontstaan tijdens of in verband met deze Algemene Voorwaarden is beperkt tot drie (3) maal het bedrag van de basisprijs, op het moment dat de schade zich voordoet, tenzij dwingendrechtelijk anders is bepaald.
Om een vordering tot schadevergoeding te kunnen beoordelen, moet deze vordering zijn ingediend binnen een redelijke termijn, te weten dertig (30) dagen vanaf het tijdstip waarop de schade werd ontdekt of had moeten worden ontdekt.
SH4U is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade of verlies voortvloeiend uit of in verband met deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van en/of beschadigde gegevens of informatie, of inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden, verlies van inkomsten of verwachte besparingen, of andere kosten die direct of indirect afhankelijk zijn van:

 1. de installatie en het gebruik (door wie dan ook) van de Dienst; en
 2. de informatie die in de Dienst is vervat.

Dit geldt ongeacht hoe de schade of het verlies werd veroorzaakt (met inbegrip van schade of verlies veroorzaakt door nalatigheid) en of de schade al dan niet voorzienbaar was binnen deze Algemene Voorwaarden (zelfs indien SH4U op de hoogte was van het risico van dergelijke schade of verlies).

14. Communicatie
De Klant, de Bewoner en de App-gebruiker aanvaarden dat alle communicatie van SH4U, met inbegrip van maar niet beperkt tot berichten en andere informatie met betrekking tot de Dienst en/of deze Algemene Voorwaarden, elektronisch kan plaatsvinden.
Op deze Algemene Voorwaarden, die zijn vertaald vanuit het Engels, is Zweeds recht van toepassing en communicatie met SH4U dient in het Engels of Zweeds te geschieden indien de Dienst in Zweden wordt geleverd. Beide partijen kunnen berichten persoonlijk of per koerier, aangetekende brief of email (laten) afleveren op het adres dat het meest recentelijk schriftelijk door de andere partij is meegedeeld.
Contactinformatie SH4U:
SmartHome4U Sweden AB
Kvarnbergsgatan 2
SE-411 05 Gothenburg, Zweden
Telefoon: +46 (0)10 888 73 66
Email: support@moxiam.com