Behöver du hjälp?
Våld mot äldre

Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem

Våld i nära relationer är idag så utbrett att det räknas som ett folkhälsoproblem. Våld i nära relation förkommer i alla typer av relationer och dessvärre även våld mot våra äldre. Detta framkommer en i rapport från Äldrecentrum. Våld och övergrepp mot äldre kan begås av en partner, ett barn, omsorgspersonal med flera. Att vara våldsutsatt oavsett ålder kan vara stigmatiserande.

Våld mot våra äldre

Den 15 juni är världsdagen om våld och övergrepp mot äldre. Våld i nära relation mot äldre tas i en mängd olika uttryck och det finns flera definitioner vad som innefattas som våld mot äldre. Europeiska ministerrådet definierar i en rapport från 1992 våld mot äldre som:

”En handling eller underlåten handling, begången av en familjemedlem, som hotar eller skadar den äldres fysiska och psykiska integritet eller personliga frihet, som leder till allvarlig skada på hans eller hennes personliga utveckling och/ eller hotar hans eller hennes ekonomiska säkerhet”

Efter att ha levt ett långt liv med samma partner och sent i livet bli utsatt för våld är tabubelagt. Tänk dig paret som varit gifta så gott som hela deras vuxna liv och delat motgångar och framgångar. Många som levt ihop länge har gått igenom lagändringar, så som att våldtäkt inom äktenskap kriminaliserades 1965 samt vad som kulturellt anses okej inom äktenskap. Det kan vara att ena partnern drabbas plötsligt av kognitiv svikt eller annan åkomma som gör det svårt att dela livet så som de alltid har gjort. Paret har dessutom blivit beroende av delad inkomst, vilket också kan vara en anledning att inte kunna bryta upp, även om man vill.

Olika typer av våld

Ofta används nedanstående begrepp för att benämna det våld som äldre personer utsätts för:

  • Övergrepp – olämpligt eller olagligt tvång mot någon annan person.
  • Vanvård – syftar till misskötsel, försummelse eller bristande omsorg.
  • Missförhållanden – kan vara av både fysisk, psykiskt, materiell och ekonomisk art. Begreppet innefattar brister i bemötande och tillsyn av den enskilde personen.
  • Försummelse – liknar begreppet vanvård och innefattar bland annat att den äldre inte får hjälp med sin hygien, otillräckligt med mat eller felaktig medicinering.
  • Kränkning – kränkning är enligt lagens mening ett angrepp mot någons person, frihet, frid eller ära. Kränkning kan innebära att en person behandlar en annan person nedsättande genom ord eller handling. Den kan handla om en kränkning av privatlivet, självbestämmande eller frihet.
  • Inadekvat vård – kan anses vara ett samlingsbegrepp för begreppen missförhållande, vanvård och försummelse.

Var uppmärksam och anmäl om du själv är utsatt eller om du misstänker att någon annan är det.

På 1177 kan du läsa mer samt ta del av olika hjälporganisationer.